Useful Tibetan Words
Tibet Local Time:21:47:42 GMT+8
Lhasa Weather
tibet tour logo,professional tibet tour operator

Office Hour: 09:00am - 06:00pm, (GMT+8)

Call our professional Tibet tour advisors

+86-23-86915020

Home > Tibet Tour Advice > Useful Tibetan Words

Useful Tibetan Words

Update: Dec. 28th, 2011

Useful Tibetan Words – Daily-used Words and Phrases

Eglish
Pronuniciation in Tibetan
Hello!
Tashi dele
How are you?
Kherang Kusug depo yin pey
Nice to meet you.
Kherang jelwa hajang gapo chong
Yes/Ok
Ong/ Yao
Thank you.
Thoo jaychay
You’re welcome.
Kay-Nang-Gi-Ma-Ray
Good-bye.(When Staying)
Kale phe
Good-bye. (when leaving)
Kale shoo
I’m sorry.
Gong-Dhaa
What’s your name?
Ming La Kay-Rey

 

Useful Tibetan Words – Health

Eglish
Pronuniciation in Tibetan
Headache
Go nakyi duk
Toothache
So nagyi
Stomachache
Doecok bagyi duk
Feel cold
Kykyi duck
Have a fever
Tsawar bar duk
Have diarrhea
Drocok shekyi duk
Get hurt
Nakyi duk
I’m sick
Adai Pyi Mindu
Where is the nearest hospital
Kherang ga rey chie die duk

 

Useful Tibetan Words – Food

English
Pronunciation in Tibetan
Tsampa with pea
San-ma
Cheeses
Da-xue
Barley wine
Qiang
Beef
Cha-xia
Mutton
Lu-xia
Tsampa
Nai-tsam

 

Useful Tibetan Words – Appellation

English
Pronunciation in Tibetan
You
Keh-Rahng
I
Ngah
He/She
Kohong-Rahng
Boy
Pyu
Girl
Pyu-Mu

 

Useful Tibetan Words – Number

English
Pronunciation in Tibetan
One
Ji
Two
Ngh
Three
Song
Four
Xie
Five
Agh
Six
Zhu
Seven
Deng
Eight
Jie
Nine
Ghu
Ten
Jiu

 

Useful Tibetan Words – Places

English<
Share |
Prev:none
Next:none